| 

Cookies

Serwis mlodyprzedsiebiorca.pl używa plików cookie (identyfikator i konfiguracja użytkownika, sesje, statystyka, obsługa emisji reklam).

W celu korzystania z serwisu wymagana jest zgoda na zapis plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu.

Używając serwisu mlodyprzedsiebiorca.pl wyrażasz zgodę na zapis plików cookies na twoim urządzeniu.

dowiedz się więcej o plikach cookies

(Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/136/WE)

Jednocześnie pragniemy poinformować że zapis plików cookies może zostać wyłączony w większości nowoczesnych przeglądarek internetowych (aby dowiedzieć się jak to zrobić, zapoznaj się z dokumentacją przeglądarki, której używasz).

Reklama

Projektowanie Stron WWW

Darmowe Strony WWW


Reklama
Cytat na dzisiaj:

Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów.

Tim Ferriss
AddThis Social Bookmark Button
Młody przedsiębiorca
Witaj, Gość
Proszę się Zalogować lub Zarejestrować.    Zapomniane hasło?
Likwidacja i ogłoszenie upadłości spółki (1 oglądających) (1) Gości
Go to bottom Odpowiedz Ulubione: 0
TEMAT: Likwidacja i ogłoszenie upadłości spółki
#1149
Marcin (Gość)

Data Urodzenia:
Likwidacja i ogłoszenie upadłości spółki 6 Lat, 8 Miesięcy temu  
Gdy trzeba rozwiązać spółkę cywilną
Takie problemy niestety też mogą się pojawić... i co wówczas należy zrobić ? jakie kroki podjąć ? jakie mogą wyniknąć z tego problemy i na co zwrócić szczególną uwagę ? na to chciałbym żebyśmy zwracali początkującym przedsiębiorco m uwagę w tym wątku.
Zapraszam do wspólnych dyskusji !!
Proszę wpisać kod z obrazka   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Zgłoś do moderatora   Zalogowany Zalogowany  
  Reply Quote
#1150
doktorant (Gość)

Data Urodzenia:
Re:Likwidacja i ogłoszenie upadłości spółki 6 Lat, 8 Miesięcy temu  
Popieram i jako pierwszy też coś od siebie wrzucam !

Likwidacja spółki cywilnej.
Powody rozwiązania umowy spółki cywilnej mogą być różne. Zanim jednak każdy z uczestników spółki pójdzie w swoją stronę, trzeba rozliczyć majątek wspólny i dokonać niezbędnych formalności w urzędach.
Wystąpienie nieprzewidziany ch utrudnień w działalności spółki lub funkcjonowanie na granicy opłacalności może doprowadzić wspólników do podjęcia jednomyślnej uchwały o rozwiązaniu umowy spółki. Uchwała ta powinna określać termin rozwiązania spółki oraz sposób rozliczenia wspólników. Brak umownych uzgodnień w tym zakresie spowoduje, że spółka ulega rozwiązaniu w dniu podjęcia uchwały, zaś rozliczenie będzie następować na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Przyczyną rozwiązania spółki mogą być także: upływ okresu, na jaki ją zawarto, osiągnięcie celu gospodarczego, wyrok orzekający rozwiązanie spółki, ogłoszenie upadłości wspólnika czy wystąpienie z dwuosobowej spółki jednego z jej uczestników.
Od chwili rozwiązania spółki wspólny majątek wspólników zostaje objęty współwłasno cią w częściach ułamkowych w miejsce dotychczasowej współwłasno ci łącznej. Oznacza to, że do tego majątku mają zastosowanie odmienne niż dotychczas zasady. Ustaje m.in. zakaz rozporządzania udziałami w nim. Ponadto każdy ze wspólników może domagać się podziału majątku wspólnego. Wielkość udziałów we wspólnym majątku wspólników ustala się na podstawie udziału w zyskach i stratach spółki, stosownie do postanowień umowy spółki. W razie jej milczenia w tej kwestii przyjmuje się, że udziały wspólników w majątku rozwiązanej spółki są równe.
Dzielenie majątku musi być poprzedzone spłaceniem długów spółki wobec osób trzecich (art. 875 § 2 K.c.). Dopiero potem członkowie spółki mogą doprowadzić do ustania współwłasno ci ich majątku. Mogą to uczynić na dwa sposoby. Po pierwsze, na mocy porozumienia. Po drugie, zwracając się do sądu, zarówno wtedy, gdy nie są zgodni, jak i gdy osiągnęli konsensus co do sposobu podziału majątku. Z tym że warto pamiętać, iż wniosek o podział majątku złożony do sądu przed spłaceniem długów zostanie oddalony jako przedwczesny.
Co do zasad podziału zgromadzonego majątku wspólnicy mogą umówić się wedle własnego uznania. Mogą np. ustalić, iż spłacą wszystkie zobowiązania po połowie i ostatecznie rozliczą się po sporządzeniu bilansu. Mogą przewidzieć, że wszystkie wkłady zwracane są w naturze, że wspólnicy otrzymają równowartość wkładów w postaci świadczenia usług czy też, że jeden z uczestników spółki przejmie jej majątek i spłaci pozostałych wspólników itd.
Jeżeli brak jest umownych ustaleń co do podziału majątku, zastosowanie znajdą regulacje kodeksowe. Zgodnie z nimi wspólnikom zwraca się wkłady:
w pieniądzu te, które były wniesione do spółki na własność (według ich wartości oznaczonej w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartości, którą wkład ten miał w chwili wniesienia), zaś
w naturze te, które wniesiono tylko do używania.
Zwrotowi nie podlega wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Następnie pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki (art. 875 § 3 K.c.). Nie zawsze jednak aktywa przeważają nad pasywami wspólnego majątku wspólników. Jeżeli po rozwiązaniu spółki do spłacenia pozostały długi, wówczas żaden ze wspólników nie otrzyma zapłaty. Co więcej zaspokojenie wierzycieli może nastąpić kosztem osobistych majątków uczestników spółki. Wynika to z tego, iż rozwiązanie spółki nie powoduje ustania solidarnej odpowiedzialno ci za zobowiązania powstałe w czasie jej istnienia (art. 864 K.c.). Niezależnie od rozliczeń na wspólnikach ciążą obowiązki wobec organów administracji publicznej. Każdy wspólnik spółki cywilnej zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej, który zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt w urzędzie miasta lub gminy w terminie 14 dni. Stosowne podanie o wykreślenie można sporządzić z wykorzystaniem opracowanych przez gminy druków bądź samodzielnie. Udając się do urzędu poza podaniem należy zabrać ze sobą zaświadczenie o wpisie do ewidencji (nie jest wymagane we wszystkich urzędach, niekiedy wystarcza wskazanie numeru zaświadczenia, pod którym dana działalność została wpisana) oraz dowód osobisty.
Rozwiązanie spółki wiąże się również z szeregiem obowiązków wobec fiskusa. Jeden z nich dotyczy zaktualizowania danych objętych zgłoszeniem aktualizacyjnym w związku z zakończeniem działalności, w terminie 30 dni od dnia jej zaprzestania. Stosowne zgłoszenia składa się na formularzach NIP-3 (wspólnicy) oraz NIP-2 (spółka). Do formularza należy załączyć uwierzytelnion lub urzędowo poświadczoną kopię decyzji o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Ponadto trzeba także rozliczyć się z podatku dochodowego. Wspólnicy (osoby fizyczne) obowiązani są do zapłacenia zryczałtowaneg o podatku (10%) od dochodu z remanentu likwidacyjnego. Wynika to z art. 24 ust. 3 oraz art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Należy jednak podkreślić, iż podatek ten jest dodatkowym obciążeniem, bowiem oprócz niego wspólnik musi rozliczyć się z podatku dochodowego uzyskanego ze zlikwidowanej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Poza tym, jeżeli spółka była podatnikiem podatku od towarów i usług, ma obowiązek zgłosić zaprzestanie działalności na druku VAT-Z. W sytuacji zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatnik ma obowiązek sporządzić spis z natury na dzień zakończenia działalności w terminie 14 dni od dnia rozwiązania spółki. Zaś w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia spisu trzeba zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tym spisie, ustalonej wartości i kwocie podatku należnego.
Po rozwiązaniu spółki trzeba ponadto złożyć wniosek o skreślenie z rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON).
Wniosek składa się w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie lub jego oddziale w województwie, na terenie którego spółka ma siedzibę (na druku RG-1). Spółka może otrzymać zaświadczenie o skreśleniu, o ile zgłosi taką potrzebę.
Wspólnicy muszą udać się także do ZUS-u. Stosownie do wcześniej dokonanych zgłoszeń należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń. Niezbędne do tego formularze to ZUS ZWUA lub ZUS ZWPA (dla płatników).
Proszę wpisać kod z obrazka   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Zgłoś do moderatora   Zalogowany Zalogowany  
  Reply Quote
#1151
student prawa (Gość)

Data Urodzenia:
Re:Likwidacja i ogłoszenie upadłości spółki cywiln 6 Lat, 8 Miesięcy temu  
Też dodaję coś od siebie z moich mądrych materiałów do egzaminów

Czy można ogłosić upadłość spółki cywilnej?

Spółka cywilna nie posiada tzw. zdolności upadłościowej . Przepisy prawa upadłościoweg o stosuje się do
dłużników będących przedsiębiorca mi. Spółka cywilna w obowiązującym stanie prawnym nie posiada zaś takiego statusu. Kwestię tę jeszcze na gruncie poprzednio obowiązująceg o prawa upadłościoweg o z 1934 r. rozstrzygnął Sąd Najwyższy. W uchwale z dnia 6 listopada 2002 r. (sygn. akt III CZP 67/2002) wyraźnie stwierdził, że spółka cywilna nie ma zdolności upadłościowej .
Nie ma natomiast przeszkód, aby złożyć odrębne wnioski o ogłoszenie upadłości każdego ze wspólników spółki cywilnej. Jest to dopuszczalne, gdy wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą. Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje pewne uproszczenia w postępowaniu, gdy ogłoszona zostanie upadłość wszystkich wspólników spółki cywilnej. W takim wypadku sąd może połączyć do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe prowadzone wobec wspólników tej spółki. Stanowi o tym art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535 ze zm.). W postanowieniu o połączeniu spraw sąd wyznacza jednego sędziego- komisarza, syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę do wszystkich połączonych spraw. W dalszej części postępowania dla każdego z upadłych sporządza się osobne listy wierzytelności oraz plany podziału funduszów masy upadłości, w których z urzędu uwzględnia się zaspokojenie wierzytelności , za które upadli odpowiadają solidarnie.
Zgłaszanie kilku wniosków o ogłoszenie upadłości może jednak okazać się bardzo kosztowne. Od każdego z nich wierzyciel będzie musiał uiścić opłatę sądową w kwocie 1.000 zł, a w dalszej kolejności również zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego, który sporządzi opinię dotyczącą stanu przedsiębiorst wa. Łącznie mogą być to znaczne kwoty. W wypadku jednak, gdy wierzytelności są bardzo wysokie (np. 1 mln zł), dochodzenie ich w postępowaniu upadłościowym paradoksalnie może okazać się tańsze. Gdyby dochodzić należności w drodze procesu od pozwu należałoby uiścić opłatę sądową w kwocie 5% dochodzonej sumy (ale nie więcej niż 100 tys. zł).
Ogłoszenie upadłości w stosunku do choćby jednego wspólnika powoduje rozwiązanie spółki i ustanie wspólności majątkowej między wspólnikami (art. 874 § 2 Kodeksu cywilnego). Skutkiem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej jest również ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej i wejście majątku wspólnego małżonków do masy upadłości (art. 124 ust. 1 Prawa upadłościoweg o i naprawczego). Okoliczności te zwiększają szanse na odzyskanie pieniędzy od dłużnika.
Proszę wpisać kod z obrazka   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Zgłoś do moderatora   Zalogowany Zalogowany  
  Reply Quote
#1152
Jadzia (Gość)

Data Urodzenia:
Jak rozwiązać spółkę jawną? 6 Lat, 8 Miesięcy temu  
A macie jakieś materiały o tym jak rozwiązać spółkę jawną?
Proszę wpisać kod z obrazka   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Zgłoś do moderatora   Zalogowany Zalogowany  
  Reply Quote
#1153
student prawa (Gość)

Data Urodzenia:
Re:Jak rozwiązać spółkę jawną? 6 Lat, 8 Miesięcy temu  
Jak rozwiązać spółkę jawną?
Z różnych przyczyn może zrodzić się potrzeba zakończenia działalności przez spółkę jawną. W takiej sytuacji wspólnicy mogą w każdym momencie na podstawie jednomyślnej uchwały postanowić o rozwiązaniu spółki. Do ustania jej bytu mogą doprowadzić w drodze likwidacji bądź w inny sposób.
Kodeks spółek handlowych przewiduje, iż rozwiązanie spółki jawnej powodują przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości. Rozwiązanie spółki może też być skutkiem wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika oraz prawomocnego orzeczenia sądu (art. 58 K.s.h.).
Druga z wymienionych przyczyn rozwiązania spółki, czyli uchwała, pozwala wspólnikom we właściwym momencie podjąć decyzję o zakończeniu działalności. Uchwała w sprawie rozwiązania spółki jawnej powinna być podjęta jednomyślnie przez wszystkich wspólników, w tym również tych, którzy są wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania otwiera ostatnią, schyłkową fazę funkcjonowania spółki. Aby doprowadzić do unicestwienia jej bytu ekonomicznego i prawnego wspólnicy muszą określić, który sposób zakończenia działalności jest najbardziej adekwatny dla ich potrzeb. Wspólnicy mogą przeprowadzić likwidację spółki. Likwidacja to procedura, której celem jest zakończenie bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności , wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku (art. 77 § 1 K.s.h.). Otwarcie postępowania likwidacyjnego wymaga zgłoszenia do KRS. W okresie likwidacji spółka istnieje nadal. Jednakże zasady jej funkcjonowania zdeterminowane są przez cel, któremu służy likwidacja. W fazie likwidacyjnej firma (nazwa) spółki musi zawierać dodatek „w likwidacji”. Ponadto od otwarcia likwidacji nie można ustanowić prokury, a wcześniej ustanowione wygasają (art. 79 K.s.h.).
W czasie likwidacji spółkę reprezentują likwidatorzy, co od zasady łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący postanowili inaczej. Likwidatorami mogą być wszyscy bądź tylko niektórzy wspólnicy albo osoby trzecie. Powoływani są uchwałą wspólników, która wymaga jednomyślnośc i, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W sytuacji gdy zachodzą ważne powody, likwidatorzy mogą być ustanowieni przez sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny. Na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji likwidatorzy zobligowani są sporządzić bilans. Na koniec każdego roku obrotowego w czasie trwania likwidacji likwidatorzy sporządzają sprawozdanie finansowe. Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim długi. W przypadku zobowiązań niewymagalnych lub spornych należy pozostawić odpowiednie sumy na ich pokrycie. Dopiero pozostały majątek można dzielić między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku ich braku spłaca się wspólnikom najpierw ich udziały, a nadwyżkę dzieli się między nimi w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Natomiast rzeczy wniesione przez wspólnika do spółki tylko do używania zwraca się w naturze (art. 82 K.s.h.).
Czasem jest jednak tak, iż majątek spółki nie wystarcza na spłatę długów. Wówczas niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w ich braku - w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie. W przypadku niewypłacalno ci jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku (art. 83 K.s.h.). Kolejnym wymogiem, który łączy się z ustaniem bytu spółki jest obowiązek przechowywania ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki przez okres co najmniej 5 lat (art. 84 § 3 K.s.h.). Przechowawcą może być zarówno wspólnik, jak i osoba trzecia. Decyzja u kogo będą przechowywane papiery spółki należy do wspólników. W razie gdyby nie doszło do porozumienia w tej kwestii, przechowawcę wyznaczy sąd rejestrowy. Prawo przeglądania ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki mają wspólnicy i osoby mające w tym interes prawny, np. wierzyciel spółki.
Co istotne, wspólnicy mogą uzgodnić inny sposób zakończenia działalności. Uzgodnienie przebiegu ostatniej fazy funkcjonowania spółki może być zawarte w umowie spółki bądź w odrębnym porozumieniu wspólników. Z tym że w dwóch przypadkach wymagana jest zgoda na zawarcie takiego porozumienia. Chodzi tu o zgodę wierzyciela w przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez niego bądź syndyka w razie gdy upadłość wspólnika jest powodem rozwiązania spółki (art. 67 § 2 K.s.h.). Wspólnicy mogą postanowić np. że majątek spółki zostanie przejęty przez jednego ze wspólników z obowiązkiem spłaty pozostałych, albo że majątek spółki dzieli się według określonego klucza między wspólników, z których każdy odpowiada za oznaczoną część zobowiązań. Układ taki nie może pogorszyć sytuacji wierzycieli. Do chwili ich zaspokojenia każdy wspólnik odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami (art. 22 § 2 K.s.h.).
Oznacza to, że porozumienie wspólników będzie obowiązywało między nimi, natomiast nie będzie stanowiło przeszkody dla wierzycieli w dochodzeniu długów spółki od któregokolwiek ze wspólników.
Po zakończeniu likwidacji powinno nastąpić wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorc w. Dopiero z tą chwilą następuje ustanie bytu prawnego spółki. Obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie obciąża likwidatorów (w przypadku likwidacji) bądź wspólników. Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-X2. Do wniosku należy załączyć uchwałę wspólników stanowiącą podstawę rozwiązania spółki. W razie postępowania likwidacyjnego trzeba dołączyć bilans zamknięcia likwidacji oraz decyzję wspólników wskazującą przechowawcę dokumentów. Ponadto niezbędne jest opłacenie wniosku w kwocie 550 zł (300 zł tytułem opłaty sądowej oraz 250 zł za ogłoszenie w MSiG). Po wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorc w trzeba pamiętać o wypełnieniu obowiązków wobec urzędu skarbowego, statystycznego i ZUS.
W szczególności trzeba się prawidłowo rozliczyć z fiskusem. Poza tym należy dokonać niezbędnych zgłoszeń aktualizacyjnyc h NIP. Dodatkowo, spółka zarejestrowana jako podatnik VAT zobowiązana jest zgłosić zaprzestanie działalności (na druku VAT-Z).
Natomiast w urzędzie statystycznym należy złożyć wniosek o skreślenie podmiotu z rejestru REGON na formularzu RG-2. Zakończenie działalności spółki jawnej rodzi także obowiązek wyrejestrowania w ZUS spółki jako płatnika (druk ZUS ZWPA), wspólników i ewentualnie pracowników (druk ZUS ZWUA).

Mam nadzieję, że kompleksowo rozwiązałem zadanie domowe
Proszę wpisać kod z obrazka   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Zgłoś do moderatora   Zalogowany Zalogowany  
  Reply Quote
#1154
Jadzia (Gość)

Data Urodzenia:
Re:Jak rozwiązać spółkę jawną? 6 Lat, 8 Miesięcy temu  
WOW !!

niezły z Ciebie kujon !

ale w sumie dzięki jak będę jeszcze czegoś potrzebowała to się zgłoszę

buźki
Proszę wpisać kod z obrazka   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Zgłoś do moderatora   Zalogowany Zalogowany  
  Reply Quote
Go to top Odpowiedz
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop